Dejiny Filmového klubu Poprad

História prvého Filmového klubu v Poprade sa začala v roku 1963 ako Klub priateľov

filmového umenia, ktorý neskôr zanikol. Na neho nadviazal Filmový klub v rokoch 1986 -

1991, potom znovu v rámci ASFK 1993 - 2011 v kine Tatran a v dnešnej podobe ako OZ od

roku 2016. Počiatky Filmového klubu v Poprade sú v roku 1984, keď Rada ONV uznesením

č. 179/84 schválila zriadenie FK. Vznikol na pôde Okresného osvetového strediska Poprad,

miestom premietania bol Závodný klub Vagónky s registráciou Radou československých

filmových klubov dňa 22. 7. 1985 a registračným číslom 110. Oficiálnym názvom bol

„FILMOVÝ KLUB pri OOS“. Registrácii na Rade ČSFK predchádzal súhlas odboru kultúry

ONV Poprad. Prvým predsedom FK bol Kornel Jurčo, riaditeľ OOS a vo výbore bolo 15 ľudí.

Organizačný štatút FK musel byť schválený ideologickou komisiou Okresného výboru KSS

a to dňa 1. 11. 1985. Premietacím dňom bola nedeľa, štyrikrát do mesiaca. Prvým filmom

premietaným vo FK bol „Sladký život“ režiséra F. Felliniho dňa 3. 11. 1985. Pre problémy s

premietacou miestnosťou sa v novembri 1985 zmenil zriaďovateľ FK a stalo sa ním Mestské

kultúrne stredisko Poprad. Od decembra 1985 premietal „FILMOVÝ KLUB pri MsKS“ v

priestoroch kina Tatran a predsedom FK pri MsKS bol PhDr. Miroslav Pivko. Štatút FK mal

pri zriadení určenie, že: „... je útvarom záujmovej činnosti pracujúcich v oblasti filmového

umenia“. Pretože zahraničné filmy sa dali vidieť vo FK, bol v prvých rokoch záujem

o členstvo a FK začal činnosť s vyše 1500 členmi. V druhej sezóne 1986/1987 mal FK 1346

členov a v tretej sezóne 791 členov. Rada ČSFK prehlásila, že filmové kluby sú prostriedkom

výchovy socialistického človeka v súlade s kultúrnou politikou strany a musia: „působit na

formování socialistického člověka“. Metodický pokyn Rady ČSFK číslo 2/84 nariaďoval, aby

sa nezvyšoval počet zahraničných filmov na úkor socialistickej tvorby. V septembri 1986

usporiadal FK Poprad písomnú anketu, v ktorej sa v pripomienkach objavila sťažnosť na

kvalitu premietacieho plátna. Počnúc rokom 1987 sa zmenil počet premietacích dní na jeden

deň mesačne vo štvrtok. V dňoch 12. - 14. mája 1989 usporiadal FK akciu Celoslovenské

programovanie filmových klubov a kina Filmotéka. Podujatie organizoval SFÚ v Bratislave a

v rámci programovania bolo premietnutých 12 filmov. V tomto období bolo jednotné vstupné

na premietania klubu v sume 6 Kčs a 8 Kčs za širokouhlý formát filmu. Od sezóny 1987/1988

začal FK v Poprade vydávať programový buletin až do pozastavenia činnosti klubu v roku

1991. V súvislosti s rozdelením oboch republík vznikla na Slovensku 1. 4. 1993 Asociácia

slovenských filmových klubov, ktorá začala činnosť zaregistrovaním na Ministerstve kultúry

SR 21. 6. 1993. Od roku 1995 je ASFK členom Medzinárodnej organizácie filmových klubov

FICC. Filmový klub Poprad obnovil svoju činnosť v októbri 1993 registráciou na ASFK. Výbor

v počte štyroch členov s predsedom Mgr. Rastislavom Mačurom začal obnovenú činnosť

klubu v januári 1994 premietaním filmu „Caravaggio“ od režiséra D. Jarmana. Priemerná

návštevnosť na klubové predstavenia bola 75 divákov na jeden film. Po obnovení činnosti

uviedol filmový klub dvojdňový seminár Dni britského filmu v roku 1996, minifestival „Človek

a príroda“ počas festivalu Horský film Poprad 1996. V dňoch 16.-19. novembra 2000

prebehol v kine Tatran celoslovenský programovací seminár filmových klubov. FK

organizoval v ďalších rokoch školské premietania, premietania filmov Artkino, filmy Projekt

100 a Febiofest, pričom v rokoch 2009-2011 patrilo kino Tatran spolu s FK Poprad do

európskej siete kín Euroimages.